La Junta Directiva del Club Hoquei Mataró, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de socis, tal com ve establert a l’article 19 dels estatuts del club. Es celebrarà el proper dia 19 de Octubre de 2.016, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, a la sala polivalent de l’ ESCOLA CIRERA,de l’ Avinguda del Corregiment, s/núm. (davant del Pavelló Jaume Parera), amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Lectura de la memòria esportiva de la temporada 2015-2016.

3.- Lectura de la memòria social de la temporada 2015-2016.

4.- Informació nous membres de la Junta Directiva

5.- Liquidació de l’exercici econòmic de la temporada 2015-2016.

6.- Proposta d’aprovació del pressupost per la temporada 2016-2017.

7.- Exposició i consideració dels projectes i propostes que es formulin per part del 2% com a mínim dels socis de número.

8.- Precs i preguntes.

Es recorda que és obligatòria l’acreditació de soci de la temporada 2016-2017, i que no s’admet el vot per correu ni per delegació.

Mataró, vint-i-sis de setembre de 2.016.