La Junta Directiva del Club Hoquei Mataró, ha acordat convocar l’Assemblea General Extraordinària de socis, tal com ve establert a l’article 29 dels estatuts del club. Es celebrarà el proper dia 29 de Novembre, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, en el menjador de l’Escola Cirera davant el Pavelló Jaume Parera, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Segons estableix l’article 43 dels estatus: Inici del pocediment electoral acordant:

a) Convocatòria d’eleccions per escollir els membres de la Junta Directiva.
b) Designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de composar la Junta Electoral.
c) Període en el que el cens electoral será d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret.
d) Dia de reunió de l’Assemblea General de socis on es durà a terme l’acte de votacions.

Es recorda que serà obligatòria l’acreditació de soci de la temporada 2017-2018, i que no s’admet el vot per correu ni per delegació.

Mataró, nou de novembre de dos mil disset.

El Secretari